Mark: Westcott and Hort’s ~ Redactions

Words and phrases Redacted by Westcott and Hort’s ENGLISH ONLINE

majic-marker-redactor-banner

WHENT Mark WHGNT Westcott & Hort GNT – Literal Translation (Interlinear)
Mk)1:14 Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,  1:14  1:14 ΚαὶAndμετὰwithτὸto-the-oneπαραδοθῆναιto-have-been-given-besideτὸνto-the-oneἸωάνηνto-an-Ioanesἦλθενit-had-came,” the-oneἸησοῦςan-Iesous,” εἰςintoτὴνto-the-oneΓαλιλαίανto-a-Galilaiaκηρύσσωνheraldingτὸto-the-oneεὐαγγέλιονto-a-goodly-messageletτοῦof-the-oneθεοῦof-a-Deity
Mk)1:31 And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them.  1:31  1:31 καὶAndπροσελθὼνhaving-had-came-towardἤγειρενit-rousedαὐτὴνto-itκρατήσαςhaving-secured-untoτῆςof-the-oneχειρός: “of-a-hand,” καὶandἀφῆκενit-sent-offαὐτὴνto-it,” the-oneπυρετός, “a-fever,” καὶandδιηκόνειit-was-raising-through-untoαὐτοῖς. “unto-them.”
Mk)2:17 When Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick: I came not to call the righteous, but sinners to repentance.  2:17 2:17 καὶAndἀκούσαςhaving-heard,” the-oneἸησοῦςan-Iesous,” λέγειit-forthethαὐτοῖςunto-them” [ὅτι] “[to-which-a-one],”ΟὐNotχρείανto-an-affording-ofἔχουσινthey-hold,” οἱthe-onesἰσχύοντεςforce-holding,” ἰατροῦof-an-en-curer,” ἀλλ’otherοἱthe-onesκακῶςunto-disruptedἔχοντες: “holding;” οὐκnotἦλθονI-had-cameκαλέσαιto-have-called-untoδικαίουςto-course-belonged,” ἀλλὰotherἁμαρτωλούς. “to-un-adjusted-along.”
Mk)6:11 And whosoever shall not receive you, nor hear you, when ye depart thence, shake off the dust under your feet for a testimony against them. Verily I say unto you, It shall be more tolerable for Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city.  6:11  6:11 καὶAndὃςwhichἂνeverτόποςan-occasionμὴlestδέξηταιit-might-have-receivedὑμᾶςto-yeμηδὲlest-moreoverἀκούσωσινthey-might-have-heardὑμῶν, “of-ye,” ἐκπορευόμενοιtraversing-out-ofἐκεῖθενthither-fromἐκτινάξατεye-should-have-quivered-outτὸνto-the-oneχοῦνto-an-en-heapingτὸνto-the-oneὑποκάτωunder-down-unto-whichτῶνof-the-onesποδῶνof-feetὑμῶνof-yeεἰςintoμαρτύριονto-a-witnessletαὐτοῖς. “unto-them.”
Mk)6:16 But when Herod heard thereof, he said, It is John, whom I beheaded: he is risen from the dead.  6:16  6:16 ἀκούσαςHaving-heardδὲmoreover,” the-oneἩρῴδηςa-Herodes,” ἔλεγενit-was-forthing,” ὋνTo-whichἐγὼIἀπεκεφάλισαI-headed-off-to,” Ἰωάνην, “to-an-Ioanes,” οὗτοςthe-one-thisἠγέρθη. “it-was-roused?”
Mk)7:8 For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups: and many other such like things ye do.  7:8  7:8 ἀφέντεςhaving-had-sent-offτὴνto-the-oneἐντολὴνto-a-finishing-inτοῦof-the-oneθεοῦof-a-Deityκρατεῖτεye-secure-untoτὴνto-the-oneπαράδοσινto-a-giving-besideτῶνof-the-onesἀνθρώπων. “of-mankinds.”
Mk)7:16 If any man have ears to hear, let him hear.  7:16  7:16 [WH omits this verse.]
Mk)9:24 And straightway the father of the child cried out, and said with tears, Lord, I believe; help thou mine unbelief.  9:24  9:24 εὐθὺςstraightκράξαςhaving-clamored-to,” the-oneπατὴρa-fatherτοῦof-the-oneπαιδίουof-a-childlet,” ἔλεγενit-was-forthing,” Πιστεύω: “I-trust-of,” βοήθειthou-should-holler-run-untoμουof-meτῇunto-the-oneἀπιστίᾳ. “unto-an-un-trusting-unto.”
Mk)9:42 And whosoever shall offend one of these little ones that believe in me, it is better for him that a millstone were hanged about his neck, and he were cast into the sea.  9:42  9:42 ΚαὶAndὃςwhichἂνeverσκανδαλίσῃit-might-have-cumbered-toἕναto-oneτῶνof-the-onesμικρῶνof-smallτούτωνof-the-ones-theseτῶνof-the-onesπιστευόντων, “of-trusting-of,” καλόνseemlyἐστινit-beαὐτῷunto-itμᾶλλονmore-suchεἰifπερίκειταιit-be-situated-aboutμύλοςa-millὀνικὸςassed-ofπερὶaboutτὸνto-the-oneτράχηλονto-a-throatαὐτοῦof-itκαὶandβέβληταιit-had-come-to-be-castedεἰςintoτὴνto-the-oneθάλασσαν. “to-a-sea.”
Mk)9:44 Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.  9:44  9:44 [WH omits this verse.]
Mk)9:46 Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.  9:46  9:46 [WH omits this verse.]
Mk)9:49 For every one shall be salted with fire, and every sacrifice shall be salted with salt.  9:49  9:49 πᾶςAllγὰρthereforeπυρὶunto-a-fireἁλισθήσεται. “it-shall-be-salted-to.”
Mk)10:21 Then Jesus beholding him loved him, and said unto him, One thing thou lackest: go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, take up the cross, and follow me.  10:21  10:21 The-oneδὲmoreoverἸησοῦςan-Iesousἐμβλέψαςhaving-viewed-inαὐτῷunto-it,” ἠγάπησενit-excessed-off-untoαὐτὸνto-it,” καὶandεἶπενit-had-saidαὐτῷunto-it,” ἝνOneσεto-theeὑστερεῖ: “it-lattereth-unto;” ὕπαγεthou-should-lead-under,”ὅσαto-which-a-whichἔχειςthou-holdπώλησονthou-should-have-trafficked-untoκαὶandδὸςthou-should-have-had-given” [τοῖς] “[unto-the-ones]” πτωχοῖς, “unto-beggared,” καὶandἕξειςthou-shall-holdθησαυρὸνto-an-en-placingἐνinοὐρανῷ, “unto-a-sky,” καὶandδεῦροhithertoἀκολούθειthou-should-path-along-untoμοι. “unto-me.”
Mk)11:10 Blessed be the kingdom of our father David, that cometh in the name of the Lord: Hosanna in the highest.  11:10  11:10 Εὐλογημένηhaving-had-come-to-be-goodly-fortheed-untothe-oneἐρχομένηcomingβασιλείαa-ruling-ofτοῦof-the-oneπατρὸςof-a-fatherἡμῶνof-usΔαυείδ: “of-a-Daueid;” ὩσαννὰHosannaἐνinτοῖςunto-the-onesὑψίστοις. “unto-most-over.”
Mk)13:14 But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains:  13:14  13:14 ὍτανWhich-also-everδὲmoreoverἴδητεye-might-have-had-seenτὸto-the-oneβδέλυγμαto-an-abhorring-toτῆςof-the-oneἐρημώσεωςof-an-en-solitudingἑστηκόταto-having-had-come-to-standὅπουto-which-of-whitherοὐnotδεῖ, “it-bindeth,” the-oneἀναγινώσκωνacquainting-upνοείτω, “it-should-consider-unto,” τότεto-the-one-which-alsoοἱthe-onesἐνinτῇunto-the-oneἸουδαίᾳunto-an-Ioudaiaφευγέτωσανthey-should-fleeεἰςintoτὰto-the-onesὄρη, “to-juts;”
Mk)13:33 Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.  13:33  13:33 βλέπετεYe-should-view.” ἀγρυπνεῖτε, “Ye-should-field-sleep-unto.” οὐκNotοἴδατεye-had-come-to-seeγὰρthereforeπότεwhither-alsothe-oneκαιρόςa-time” [ἐστιν]: “[it-be];”
Mk)14:68 But he denied, saying, I know not, neither understand I what thou sayest. And he went out into the porch; and the cock crew.  14:68  14:68 The-oneδὲmoreoverἠρνήσατοit-denied-unto,” λέγωνforthing,” ΟὔτεNot-alsoοἶδαI-had-come-to-seeοὔτεnot-alsoἐπίσταμαιI-be-stood-uponσὺthouτίto-what-oneλέγεις, “thou-forth.” καὶAndἐξῆλθενit-had-came-outἔξωout-unto-whichεἰςintoτὸto-the-oneπροαύλιον. “to-a-channel-beforelet.”
Mk)15:28 And the scripture was fulfilled, which saith, And he was numbered with the transgressors.  15:28  15:28 [WH omits this verse.]
Mk)16:9-20  (typically marginalized or set in brackets. Footnotes in NIV are patently false.)
Mk)16:9 vs.9 Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils. 16:9  16:9 [[Ἀναστὰς “[[Having-had-stood-upδὲmoreoverπρωὶunto-earlyπρώτῃunto-most-beforeσαββάτουof-a-sabbathἐφάνηit-had-been-manifestedπρῶτονto-most-beforeΜαρίᾳunto-a-Mariaτῇunto-the-oneΜαγδαληνῇ, “unto-a-Magdaleneπαρ’besideἧςof-whichἐκβεβλήκειit-had-come-to-have-casted-outἑπτὰto-sevenδαιμόνια.]] “to-daimonlets.]]”
 Mk)16:10  vs.10 And she went and told them that had been with him, as they mourned and wept.  16:10  16:10 [[ἐκείνη “[[The-one-thitherπορευθεῖσαhaving-been-traversed-ofἀπήγγειλενit-messaged-offτοῖςunto-the-onesμετ’withαὐτοῦof-itγενομένοιςunto-having-had-becameπενθοῦσιunto-mourning-untoκαὶandκλαίουσιν:]] “unto-sobbing.]]”
 Mk)16:11  vs.11 And they, when they had heard that he was alive, and had been seen of her, believed not.  16:11  16:11 [[κἀκεῖνοι “[[And-the-ones-thitherἀκούσαντεςhaving-heardὅτιto-which-a-oneζῇit-lifeth-untoκαὶandἐθεάθηit-was-perceived-untoὑπ’underαὐτῆςof-itἠπίστησαν.]] “they-un-trusted-unto.]]”
 Mk)16:12  vs.12 After that he appeared in another form unto two of them, as they walked, and went into the country. 16:12  16:12 [[Μετὰ “[[Withδὲmoreoverταῦταto-the-ones-theseδυσὶνunto-twoἐξoutαὐτῶνof-themπεριπατοῦσινunto-treading-about-untoἐφανερώθηit-was-en-manifestedἐνinἑτέρᾳunto-differentμορφῇunto-a-formπορευομένοιςunto-traversing-ofεἰςintoἀγρόν:]] “to-a-field.]]”
 Mk)16:13  vs.13 And they went and told it unto the residue: neither believed they them.  16:13  16:13 [[κἀκεῖνοι “[[And-the-ones-thitherἀπελθόντεςhaving-had-came-offἀπήγγειλανthey-messaged-offτοῖςunto-the-onesλοιποῖς: “unto-remaindered;” οὐδὲnot-moreoverἐκείνοιςunto-the-ones-thitherἐπίστευσαν.]] “they-trusted-of.]]”
 Mk)16:14  vs.14 Afterward he appeared unto the eleven as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen.  16:14  16:14 [[Ὕστερον “[[To-latter” [δὲ] “[moreover]” ἀνακειμένοιςunto-situating-upαὐτοῖςunto-themτοῖςunto-the-onesἕνδεκαunto-one-tenἐφανερώθη, “it-was-en-manifested,” καὶandὠνείδισενit-reproached-toτὴνto-the-oneἀπιστίανto-an-un-trusting-untoαὐτῶνof-themκαὶandσκληροκαρδίανto-a-stiff-heartὅτιto-which-a-oneτοῖςunto-the-onesθεασαμένοιςunto-having-perceived-untoαὐτὸνto-itἐγηγερμένονto-having-had-come-to-be-roused” [ἐκ “[outνεκρῶν] “of-en-deaded]” οὐκnotἐπίστευσαν,]] “they-trusted-of.]]”
 Mk)16:15  vs.15 And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.  16:15  16:15 [[καὶ “[[Andεἶπενit-had-saidαὐτοῖςunto-them,” ΠορευθέντεςHaving-been-traversed-ofεἰςintoτὸνto-the-oneκόσμονto-a-configurationἅπανταto-along-allκηρύξατεye-should-have-heraldedτὸto-the-oneεὐαγγέλιονto-a-goodly-messageletπάσῃunto-allτῇunto-the-oneκτίσει.]] “unto-a-creating.]]”
 Mk)16:16  vs.16 He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned.  16:16  16:16 [[ “[[The-oneπιστεύσαςhaving-trusted-ofκαὶandβαπτισθεὶςhaving-been-immersed-toσωθήσεται, “it-shall-be-saved,” the-oneδὲmoreoverἀπιστήσαςhaving-un-trusted-untoκατακριθήσεται.]] “it-shall-be-separated-down.]]”
 Mk)16:17  vs.17 And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues;  16:17  16:17 [[σημεῖα “[[Signlets-ofδὲmoreoverτοῖςunto-the-onesπιστεύσασινunto-having-trusted-ofἀκολουθήσειit-shall-path-along-unto,” ταῦτα, “to-the-ones-theseἐνinτῶunto-the-oneὀνόματίunto-a-nameμουof-meδαιμόνιαto-daimonletsἐκβαλοῦσιν, “they-shall-cast-out,” γλώσσαιςunto-tonguesλαλήσουσιν,]] “they-shall-speak-unto,]]”
 Mk)16:18  vs.18 They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.  16:18  16:18 [[[καὶ “[[[andἐνinταῖςunto-the-onesχερσὶν] “unto-hands]” ὄφειςto-snakesἀροῦσινthey-shall-liftκἂνand-everθανάσιμόνto-death-belonged-toτιto-a-oneπίωσινthey-might-have-had-drankοὐnotμὴlestαὐτοὺςto-themβλάψῃ, “it-might-have-harmed,” ἐπὶuponἀρρώστουςto-un-strengthedχεῖραςto-handsἐπιθήσουσινthey-shall-place-uponκαὶandκαλῶςunto-seemlyἕξουσιν.]] “they-shall-hold.]]”
 Mk)16:19  vs.19 So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God.  16:19  16:19 [[ “[[The-oneμὲνindeedοὖνaccordinglyκύριοςAuthority-belonged” [Ἰησοῦς] “[an-Iesous]” μετὰwithτὸto-the-oneλαλῆσαιto-have-spoken-untoαὐτοῖςunto-them,” ἀνελήμφθηit-was-taken-upεἰςintoτὸνto-the-oneοὐρανὸνto-a-skyκαὶandἐκάθισενit-sat-down-toἐκoutδεξιῶνof-right-belongedτοῦof-the-oneθεοῦ.]] “of-a-Deity.]]”
 Mk)16:20  vs.20 And they went forth, and preached every where, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Amen. 16:20  16:20 [[ἐκεῖνοι “[[The-ones-thitherδὲmoreoverἐξελθόντεςhaving-had-came-outἐκήρυξανthey-heraldedπανταχοῦ, “of-all-areas,”τοῦof-the-oneκυρίουof-Authority-belongedσυνεργοῦντοςof-working-together-untoκαὶandτὸνto-the-oneλόγονto-a-fortheeβεβαιοῦντοςof-en-base-belongingδιὰthroughτῶνof-the-onesἐπακολουθούντωνof-pathing-along-upon-untoσημείων.]] “of-signlets-of.]]”

Original Greek Source:

Drs. Westcott and Hort’s The New Testament in the Original Greek – a critical Greek text based primarily on Codex Vaticanus and Codex Sinaiticus.

Literal English Features:

  •  Is true to the word order of the original Greek.
  •  Has literal English meanings based on the Greek roots.
  •  Assigns to each Greek word one unique English meaning.
  •  Shows (by hyphenated groups) the English meaning applying to each Greek word.
  •  Shows (by color coding and word notes) grammatical details within the Greek language.

Grammatical & Color Codings:[1]http://www.qbible.com/greek-new-testament/

Green [has no gender component]

Black [neuter]

Blue [masculine]

Pink [feminine]

Blue-Pink [masculine-feminine]

Black-Blue [may be neuter, masculine, or masculine-feminine]

Black-Blue-Pink [may be any gender]

italic [the verb is in the Middle Voice]

underlined [the adjective or participle verb points to a plural subject] [single brackets]  [accepted in the primary reading] [[double brackets]] [rejected in the primary reading]

bold [the Old Testament is being quoted]

apostrophes (‘) [the transliterated noun is plural]

 

 

 

Source: av1611.com

References

References
1 http://www.qbible.com/greek-new-testament/

Leave a Reply

Your email address will not be published.