Luke: Westcott and Hort’s ~ Redactions

Words and phrases Redacted by Westcott and Hort’s ENGLISH ONLINE

majic-marker-redactor-banner

WHENT Luke WHGNT Westcott & Hort GNT – Literal Translation (Interlinear)
Lk)1:28 And the angel came in unto her, and said, Hail, thou that art highly favoured, the Lord is with thee: blessed art thou among women. 1:28 1:28 καὶAndεἰσελθὼνhaving-had-came-intoπρὸςtowardαὐτὴνto-itεἶπενit-had-said,” Χαῖρε, “Thou-should-joy,”κεχαριτωμένη, “having-had-come-to-be-en-granted,” the-oneκύριοςAuthority-belongedμετὰwithσοῦ. “of-THEE.”
Lk)4:4 And Jesus answered him, saying, It is written, That man shall not live by bread alone, but by every word of God. 4:4  4:4 καὶAndἀπεκρίθηit-was-separated-offπρὸςtowardαὐτὸνto-itthe-oneἸησοῦςan-Iesous,” ΓέγραπταιIt-had-come-to-be-scribedὅτιwhich-a-one,” ΟὐκNotἐπ’uponἄρτῳunto-a-loafμόνῳunto-aloneζήσεταιit-shall-life-unto,” the-oneἄνθρωπος. “a-mankind.”
Lk)4:8 And Jesus answered and said unto him, Get thee behind me, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. 4:8  4:8 καὶAndἀποκριθεὶςhaving-been-separated-offthe-oneἸησοῦςan-Iesousεἶπενit-had-saidαὐτῷunto-it,” ΓέγραπταιIt-had-come-to-be-scribed,” ΚύριονTo-Authority-belongedτὸνto-the-oneθεόνto-a-Deityσουof-theeπροσκυνήσειςthou-shall-kiss-toward-untoκαὶandαὐτῷunto-itμόνῳunto-aloneλατρεύσεις. “thou-shall-serve-of.”
Lk)4:41 And devils also came out of many, crying out, and saying, Thou artChrist the Son of God. And he rebuking them suffered them not to speak: for they knew that he was Christ. 4:41  4:41 ἐξήρχετοIt-was-coming-outδὲmoreoverκαὶandδαιμόνιαdaimonletsἀπὸoffπολλῶν, “of-muchκράζονταclamoring-toκαὶandλέγονταforthingὅτιto-which-a-one,” ΣὺThouεἶthou-bethe-oneυἱὸςa-Sonτοῦof-the-oneθεοῦ: “of-a-Deity;” καὶandἐπιτιμῶνupon-valuating-untoοὐκnotεἴαit-was-letting-untoαὐτὰto-themλαλεῖν, “to-speak-untoὅτιto-which-a-oneᾔδεισανthey-had-come-to-have-seenτὸνto-the-oneχριστὸνto-Anointedαὐτὸνto-itεἶναι. “to-be.”
Lk)7:31 And the Lord said, Whereunto then shall I liken the men of this generation? and to what are they like? 7:31  7:31 ΤίνιUnto-what-oneοὖνaccordinglyὁμοιώσωI-shall-en-along-belongτοὺςto-the-onesἀνθρώπουςto-mankindsτῆςof-the-oneγενεᾶςof-a-generationταύτης, “of-the-one-this?” καὶAndτίνιunto-what-oneεἰσὶνthey-beὅμοιοι; “along-belonged?”
Lk)9:54-56 And when his disciples James and John saw this, they said, Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven, and consume them, even as Elias did? But he turned, and rebuked them, and said, Ye know not what manner of spirit ye are of. For the Son of man is not come to destroy men’s lives, but to save them. And they went to another village. 9:54  9:54 ἰδόντεςHaving-had-seenδὲmoreover,” οἱthe-onesμαθηταὶlearnersἸάκωβοςan-IakobosκαὶandἸωάνηςan-Ioanes,”εἶπανthey-said,” Κύριε, “Authority-belonged,” θέλειςthou-determineεἴπωμενwe-might-have-had-saidπῦρto-a-fireκαταβῆναιto-have-had-stepped-downἀπὸoffτοῦof-the-oneοὐρανοῦof-a-skyκαὶandἀναλῶσαιto-have-other-alonged-upαὐτούς; “to-them?”
9:55  9:55 στραφεὶςHaving-had-been-beturnedδὲmoreoverἐπετίμησενit-upon-valuated-untoαὐτοῖς. “unto-them.”
9:56  9:56 καὶAndἐπορεύθησανthey-were-traversed-ofεἰςintoἑτέρανto-differentκώμην. “to-a-village.”
Lk)11:2-4 And he said unto them, When ye pray, say, Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so in earth. Give us day by day our daily bread. And forgive us our sins; for we also forgive every one that is indebted to us. And lead us not into temptation; but deliver us from evil. 11:2  11:2 εἶπενIt-had-saidδὲmoreoverαὐτοῖςunto-them,” ὍτανWhich-also-everπροσεύχησθε, “ye-might-goodly-hold-toward,”λέγετεye-should-forth,” Πάτερ, “Father,” ἁγιασθήτωit-should-have-been-hallow-belonged-toτὸthe-oneὄνομάa-nameσου: “of-thee;”ἐλθάτωit-should-have-came,” the-oneβασιλείαa-ruling-ofσου: “of-thee;”
11:3  11:3 τὸνto-the-oneἄρτονto-a-loafἡμῶνof-usτὸνto-the-oneἐπιούσιονto-being-upon-belongedδίδουthou-should-giveἡμῖνunto-usτὸto-the-oneκαθ’downἡμέραν: “to-a-day;”
11:4  11:4 καὶAndἄφεςthou-should-have-had-sent-offἡμῖνunto-usτὰςto-the-onesἁμαρτίαςto-un-adjustings-along-untoἡμῶν, “of-us,” καὶandγὰρthereforeαὐτοὶthem,” ἀφίομενwe-emit-offπαντὶunto-allὀφείλοντιunto-debtingἡμῖν: “unto-us;” καὶandμὴlestεἰσενέγκῃςthou-might-have-beared-intoἡμᾶςto-usεἰςintoπειρασμόν. “to-a-piercing-of.”
Lk)11:29 And when the people were gathered thick together, he began to say, This is an evil generation: they seek a sign; and there shall no sign be given it, but the sign of Jonas the prophet. 11:29  11:29 ΤῶνOf-the-onesδὲmoreoverὄχλωνof-crowdsἐπαθροιζομένωνof-being-collected-upon-to,” ἤρξατοit-firstedλέγεινto-forth,” The-oneγενεὰa-generationαὕτηthe-one-thisγενεὰa-generationπονηράen-necessitatedἐστιν: “it-be;” σημεῖονto-a-signlet-ofζητεῖ, “it-seeketh-untoκαὶandσημεῖονa-signlet-ofοὐnotδοθήσεταιit-shall-be-givenαὐτῇunto-it,” εἰifμὴlestτὸthe-oneσημεῖονa-signlet-ofἸωνᾶ. “of-an-Ionas.”
Lk)17:36 Two men shall be in the field; the one shall be taken, and the other left. 17:36  17:36 [WH omits this verse.]
Lk)21:4 For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God: but she of her penury hath cast in all the living that she had. 21:4  21:4 πάντεςallγὰρthereforeοὗτοιthe-ones-theseἐκoutτοῦof-the-oneπερισσεύοντοςof-abouting-ofαὐτοῖςunto-themἔβαλονthey-had-castedεἰςintoτὰto-the-onesδῶρα, “to-gifted,” αὕτηthe-one-thisδὲmoreoverἐκoutτοῦof-the-oneὑστερήματοςof-a-lattering-toαὐτῆςof-itπάνταto-allτὸνto-the-oneβίονto-substainedὃνto-whichεἶχενit-was-holdingἔβαλεν. “it-had-casted.”
Lk)22:31 And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat: 22:31  22:31 ΣίμωνSimonΣίμων, “Simon,” ἰδοὺthou-should-have-had-seen,” the-oneΣατανᾶςa-satanasἐξῃτήσατοit-appealed-out-untoὑμᾶςto-yeτοῦof-the-oneσινιάσαιto-have-sifted-toὡςasτὸνto-the-oneσῖτον: “to-a-grain;”
Lk)22:64 And when they had blindfolded him, they struck him on the face, and asked him, saying, Prophesy, who is it that smote thee? 22:64  22:64 καὶandπερικαλύψαντεςhaving-shrouded-aboutαὐτὸνto-itἐπηρώτωνthey-were-upon-entreating-untoλέγοντεςforthing,” Προφήτευσον, “Thou-should-have-declared-before-of,” τίςwhat-oneἐστινit-bethe-oneπαίσαςhaving-struckσε; “to-thee?”
Lk)23:17 (For of necessity he must release one unto them at the feast.) 23:17  23:17 [WH omits this verse.]
Lk)23:38 And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS. 23:38  23:38 ἦνIt-wasδὲmoreoverκαὶandἐπιγραφὴa-scribing-uponἐπ’uponαὐτῷunto-it,” ΟThe-oneΒΑΣΙΛΕΥΣa-ruler-ofΤΩΝof-the-onesΙΟΥΔΑΙΩΝof-Iouda-belongedΟΥΤΟΣ. “the-one-this.”
Lk)23:42 And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. 23:42  23:42 καὶAndἔλεγενit-was-forthing,” Ἰησοῦ, “Iesous,” μνήσθητίthou-should-have-been-memoriedμουof-meὅτανwhich-also-everἔλθῃςthou-might-have-had-cameεἰςintoτὴνto-the-oneβασιλείανto-a-ruling-ofσου. “of-thee.”
Lk)24:6 He is not here, but is risen: remember how he spake unto you when he was yet in Galilee, 24:6  24:6 [[οὐκ “[[Notἔστινit-beὧδε, “unto-which-moreover,” ἀλλὰotherἠγέρθη.]] “it-was-roused.]]” μνήσθητεYe-should-have-been-memoriedὡςasἐλάλησενit-spoke-untoὑμῖνunto-yeἔτιif-to-a-oneὢνbeingἐνinτῇunto-the-oneΓαλιλαίᾳ, “unto-a-Galilaia,”
Lk)24:40 And when he had thus spoken, he shewed them his hands and his feet. 24:40  24:40 [[καὶ “[[Andτοῦτοto-the-one-thisεἰπὼνhaving-had-saidἔδειξενit-showedαὐτοῖςunto-themτὰςto-the-onesχεῖραςto-handsκαὶandτοὺςto-the-onesπόδας.]] “to-feet.]]”
Lk)24:49 And, behold, I send the promise of my Father upon you: but tarry ye in the city of Jerusalem, until ye be endued with power from on high. 24:49  24:49 καὶAndἰδοὺthou-should-have-had-seen,” ἐγὼIἐξαποστέλλωI-setteth-off-outτὴνto-the-oneἐπαγγελίανto-a-messaging-upon-untoτοῦof-the-oneπατρόςof-a-Fatherμουof-meἐφ’uponὑμᾶς: “to-ye;” ὑμεῖςYeδὲmoreoverκαθίσατεye-should-have-sat-down-toἐνinτῇunto-the-oneπόλειunto-a-cityἕωςunto-if-whichοὗof-whichἐνδύσησθεye-might-have-vested-inἐξoutὕψουςof-an-overanceδύναμιν. “to-an-ability.”
Lk)24:51 And it came to pass, while he blessed them, he was parted from them, and carried up into heaven. 24:51  24:51 καὶAndἐγένετοit-had-becameἐνinτῷunto-the-oneεὐλογεῖνto-goodly-forthee-untoαὐτὸνto-itαὐτοὺςto-themδιέστηit-had-stood-throughἀπ’offαὐτῶνof-them” [[καὶ “[[andἀνεφέρετοit-was-being-beared-upεἰςintoτὸνto-the-oneοὐρανόν]]. “to-a-sky]].”

Original Greek Source:

Drs. Westcott and Hort’s The New Testament in the Original Greek – a critical Greek text based primarily on Codex Vaticanus and Codex Sinaiticus.

Literal English Features:

  •  Is true to the word order of the original Greek.
  •  Has literal English meanings based on the Greek roots.
  •  Assigns to each Greek word one unique English meaning.
  •  Shows (by hyphenated groups) the English meaning applying to each Greek word.
  •  Shows (by color coding and word notes) grammatical details within the Greek language.

Grammatical & Color Codings:[1]http://www.qbible.com/greek-new-testament/

Green [has no gender component]

Black [neuter]

Blue [masculine]

Pink [feminine]

Blue-Pink [masculine-feminine]

Black-Blue [may be neuter, masculine, or masculine-feminine]

Black-Blue-Pink [may be any gender]

italic [the verb is in the Middle Voice]

underlined [the adjective or participle verb points to a plural subject] [single brackets]  [accepted in the primary reading] [[double brackets]] [rejected in the primary reading]

bold [the Old Testament is being quoted]

apostrophes (‘) [the transliterated noun is plural]

 

 

 

Source: av1611.com

References

References
1 http://www.qbible.com/greek-new-testament/

Leave a Reply

Your email address will not be published.