Acts: Westcott and Hort’s ~ Redactions

Words and phrases Redacted by Westcott and Hort’s ENGLISH ONLINE

Actsmajic-marker-redactor-banner

 WHENT Acts WHGNT Westcott & Hort GNT – Literal Translation (Interlinear)
Ac)2:30 Therefore being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne; 2:30 2:30 προφήτηςa-declarer-beforeοὖνaccordinglyὑπάρχων, “firsting-under,” καὶandεἰδὼςhaving-had-come-to-seeὅτιto-which-a-oneὅρκῳunto-a-fenceeὤμοσενit-oathedαὐτῷunto-it,” the-oneθεὸςa-Deity,” ἐκoutκαρποῦof-a-fruitτῆςof-the-oneὀσφύοςof-a-loinαὐτοῦof-itκαθίσαιto-have-sat-down-toἐπὶuponτὸνto-the-oneθρόνονto-a-throneαὐτοῦ, “of-it,”
Ac)7:30 And when forty years were expired, there appeared to him in the wilderness of mount Sina an angel of the Lord in a flame of fire in a bush. 7:30  7:30 ΚαὶAndπληρωθέντωνof-having-been-en-filledἐτῶνof-yearsτεσσεράκονταof-fortyὤφθηit-was-beheldαὐτῷunto-itἐνinτῇunto-the-oneἐρήμῳunto-solitudedτοῦof-the-oneὄρουςof-a-jutΣινὰof-a-Sinaἄγγελοςa-messengerἐνinφλογὶunto-a-blazeπυρὸςof-a-fireβάτου: “of-a-brier.”
Ac)7:37 This is that Moses, which said unto the children of Israel, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me; him shall ye hear. 7:37  7:37 οὗτόςThe-one-thisἐστινit-bethe-oneΜωυσῆςa-Mousesthe-oneεἴπαςhaving-saidτοῖςunto-the-onesυἱοῖςunto-sonsἸσραήλof-an-Israel,” ΠροφήτηνTo-a-declarer-beforeὑμῖνunto-yeἀναστήσειit-shall-stand-up,” the-oneθεὸςa-Deity,” ἐκoutτῶνof-the-onesαδελφῶνof-brethrenedὑμῶνof-yeὡςasἐμέ. “to-ME.”
Ac)8:37 And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. 8:37 8:37 [WH omits this verse.]
Ac)9:5-6 And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest: it is hard for thee to kick against the pricks. And he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. 9:5  9:5 εἶπενIt-had-saidδέmorevoer,” ΤίςWhat-oneεἶ, “thou-be,” κύριε; “Authority-belonged?” The-oneδέmoreover,” ἘγώIεἰμιI-beἸησοῦςan-Iesousὃνto-whichσὺthouδιώκεις: “thou-pursue;”
9:6  9:6 ἀλλὰotherἀνάστηθιthou-should-have-had-stood-upκαὶandεἴσελθεthou-should-have-had-came-intoεἰςintoτὴνto-the-oneπόλιν, “to-a-city,” καὶandλαληθήσεταίit-shall-be-spoken-untoσοιunto-theeὅτιto-which-a-oneσεto-theeδεῖit-bindethποιεῖν. “to-do-unto.”
Ac)10:6 He lodgeth with one Simon a tanner, whose house is by the sea side:he shall tell thee what thou oughtest to do. 10:6  10:6 οὗτοςthe-one-thisξενίζεταιit-be-guested-toπαράbesideτινιunto-a-oneΣίμωνιunto-a-Simonβυρσεῖ, “unto-an-oxer-of,” unto-whichἐστὶνit-beοἰκίαa-housing-untoπαρὰbesideθάλασσαν. “to-a-sea.”
Ac)16:31 And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. 16:31  16:31 οἱThe-onesδὲmoreoverεἶπανthey-said,” ΠίστευσονThou-should-have-trusted-ofἐπὶuponτὸνto-the-oneκύριονto-Authority-belongedἸησοῦν, “to-an-Iesous,” καὶandσωθήσῃthou-shall-be-saved,” σὺthouκαὶandthe-oneοἶκόςa-houseσου. “of-thee.”
Ac)17:26 And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation; 17:26  17:26 ἐποίησένit-did-untoτεalsoἐξoutἑνὸςof-oneπᾶνto-allἔθνοςto-a-nationἀνθρώπωνof-mankindsκατοικεῖνto-house-down-untoἐπὶuponπαντὸςof-allπροσώπουof-looked-towardτῆςof-the-oneγῆς, “of-a-soil,” ὁρίσαςhaving-bounded-toπροστεταγμένουςto-having-had-come-to-be-arranged-towardκαιροὺςto-timesκαὶandτὰςto-the-onesὁροθεσίαςto-bounded-placings-untoτῆςof-the-oneκατοικίαςof-a-housing-down-untoαὐτῶν, “of-them,”
Ac)20:25 And now, behold, I know that ye all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, shall see my face no more. 20:25  20:25 καὶAndνῦνnowἰδοὺthou-should-have-had-seen,” ἐγὼIοἶδαI-had-come-to-seeὅτιto-which-a-oneοὐκέτιnot-if-to-a-oneὄψεσθεye-shall-beholdτὸto-the-oneπρόσωπόνto-looked-towardμουof-me,” ὑμεῖςyeπάντεςall,” ἐνinοἷςunto-whichδιῆλθονI-had-came-throughκηρύσσωνheraldingτὴνto-the-oneβασιλείαν: “to-a-ruling-of;”
Ac)20:32 And now, brethren, I commend you to God, and to the word of his grace, which is able to build you up, and to give you an inheritance among all them which are sanctified. 20:32  20:32 καὶAndτὰto-the-onesνῦνnowπαρατίθεμαιI-place-besideὑμᾶςto-yeτῷunto-the-oneκυρίῳunto-Authority-belongedκαὶandτῷunto-the-oneλόγῳunto-a-fortheeτῆςof-the-oneχάριτοςof-a-grantingαὐτοῦof-itτῷunto-the-oneδυναμένῳunto-ablingοἰκοδομῆσαιto-have-housed-built-untoκαὶandδοῦναιto-have-had-givenτὴνto-the-oneκληρονομίανto-a-lot-parceleeing-untoἐνinτοῖςunto-the-onesἡγιασμένοιςunto-having-had-come-to-be-hallow-belonged-toπᾶσιν. “unto-all.”
Ac)23:9 And there arose a great cry: and the scribes that were of the Pharisees’ part arose, and strove, saying, We find no evil in this man: but if a spirit or an angel hath spoken to him, let us not fight against God. 23:9  23:9 ἐγένετοIt-had-becameδὲmoreoverκραυγὴa-yellingμεγάλη, “great,” καὶandἀναστάντεςhaving-had-stood-up,” τινὲςonesτῶνof-the-onesγραμματέωνof-letterers-ofτοῦof-the-oneμέρουςof-a-portionτῶνof-the-onesΦαρισαίωνof-Faris-belonged,” διεμάχοντοthey-were-battling-throughλέγοντεςforthing,” ΟὐδὲνTo-not-moreover-oneκακὸνto-disruptedεὑρίσκομενwe-findἐνinτῷunto-the-oneἀνθρώπῳunto-a-mankindτούτῳ: “unto-the-one-this;” εἰifδὲmoreoverπνεῦμαa-currenting-toἐλάλησενit-spoke-untoαὐτῷunto-itorἄγγελος–. “a-messenger.”
Ac)24:6-8 Who also hath gone about to profane the temple: whom we took, and would have judged according to our law. But the chief captain Lysias came upon us, and with great violence took him away out of our hands, Commanding his accusers to come unto thee: by examining of whom thyself mayest take knowledge of all these things, whereof we accuse him. 24:6  24:6 ὃςwhichκαὶandτὸto-the-oneἱερὸνto-sacredἐπείρασενit-pierced-toβεβηλῶσαι, “to-have-en-mantle-stepped,” ὃνto-whichκαὶandἐκρατήσαμεν, “we-secured-unto,”
24:7  24:7 [WH omits this verse.]
24:8  24:8 παρ’besideοὗof-whichδυνήσῃthou-shall-able,” αὐτὸςitἀνακρίναςhaving-separated-upπερὶaboutπάντωνof-allτούτωνof-the-ones-these,” ἐπιγνῶναιto-have-had-acquainted-uponὧνof-whichἡμεῖςweκατηγοροῦμενwe-gather-down-untoαὐτοῦ. “of-it.”
Ac)24:15 And have hope toward God, which they themselves also allow, that there shall be a resurrection of the dead, both of the just and unjust. 24:15  24:15 ἐλπίδαto-an-expectationἔχωνholdingεἰςintoτὸνto-the-oneθεόν, “to-a-Deity,” ἣνto-whichκαὶandαὐτοὶthemοὗτοιthe-ones-theseπροσδέχονται, “they-receive-toward,” ἀνάστασινto-a-standing-upμέλλεινto-impendἔσεσθαιto-shall-have-beenδικαίωνof-course-belongedτεalsoκαὶandἀδίκων: “of-un-coursed;”
Ac)28:16 And when we came to Rome, the centurion delivered the prisoners to the captain of the guard: but Paul was suffered to dwell by himself with a soldier that kept him. 28:16  28:16 ὍτεWhich-alsoδὲmoreoverεἰσήλθαμενwe-came-intoεἰςintoῬώμην, “to-a-Rome,” ἐπετράπηit-was-turned-uponτῷunto-the-oneΠαύλῳunto-a-Paulosμένεινto-stayκαθ’downἑαυτὸνto-selfσὺνtogetherτῷunto-the-oneφυλάσσοντιunto-guardingαὐτὸνto-itστρατιώτῃ. “unto-an-amass-belonger.”
Ac)28:29 And when he had said these words, the Jews departed, and had great reasoning among themselves. 28:29  28:29 [WH omits this verse.]

Original Greek Source:

Drs. Westcott and Hort’s The New Testament in the Original Greek – a critical Greek text based primarily on Codex Vaticanus and Codex Sinaiticus.

Literal English Features:

  •  Is true to the word order of the original Greek.
  •  Has literal English meanings based on the Greek roots.
  •  Assigns to each Greek word one unique English meaning.
  •  Shows (by hyphenated groups) the English meaning applying to each Greek word.
  •  Shows (by color coding and word notes) grammatical details within the Greek language.

Grammatical & Color Codings:[1]http://www.qbible.com/greek-new-testament/

Green [has no gender component]

Black [neuter]

Blue [masculine]

Pink [feminine]

Blue-Pink [masculine-feminine]

Black-Blue [may be neuter, masculine, or masculine-feminine]

Black-Blue-Pink [may be any gender]

italic [the verb is in the Middle Voice]

underlined [the adjective or participle verb points to a plural subject] [single brackets]  [accepted in the primary reading] [[double brackets]] [rejected in the primary reading]

bold [the Old Testament is being quoted]

apostrophes (‘) [the transliterated noun is plural]

 

 

 

Source: av1611.com

References

References
1 http://www.qbible.com/greek-new-testament/

Leave a Reply

Your email address will not be published.